मानुषी

Subject: Nepali

Find Your Query

Lesson Info

  • Notes 1
  • Videos 0
  • Exercises 0
  • Practice Test 0
  • Skill Level Medium

Overview

कविता

Notes

पदक्रम

वाक्यमा प्रयोग भएका शब्दहरु पद हुन्| वाक्यमा पदहरुको उचित स्थान पदक्रमा हो| वाक्यमा पदहरुलाई उचित क्रममा राखेर प्रयोग गर्नु पदक्रमको प्रयोग हो| यस नोटमा पदक्रमको बारेमा लेखिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.